| 04 خرداد 1401

نظام نامه مدیریت دانش

1400/8/26 | 13:00 | 663 | 0

با توجه به اهمیت دانش در توسعه سازمان، مجموعه دانش انبوهی که در شهرداری تهران در حین فرایند‌های کاری به وجود می‌آید، می‌تواند بارزترین بخش سرمایه‌های نامشهود آن محسوب شود. اما این در حالی است که این سازمان همواره به دلیل نداشتن حافظه دانشی، شاهد دوباره‌کاری‌ها، خطاهای تکراری، اتلاف زمان و هزینه بوده است. در هریک از دوره‌های مدیریت شهری به دلیل تغییرات گسترده سطوح مدیریتی و به‌ویژه جابه‌جایی مدیران، کارکنان و ذینفعان در سازمان، بسیاری از فعالیت‌ها و اقدامات و تجربیات ارزشمند به دست فراموشی سپرده‌شده و به‌درستی نگهداری و تسهیم نشده است. همین مسئله شهرداری تهران را بر آن داشت تا پیاده‌سازی مدیریت دانش را با هدف ارتقاء بهره‌وري سرمایه‌هاي انسانی، جلوگیري از تکرار اشتباهات و دوباره‌کاري‌ها، صرفه‌جویی در زمان و هزینه و برانگیختن خلاقیت و نوآوري مدیران و کارکنان در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس در چارچوب بند 6 ماده 12 برنامه پنج‌ساله سوم توسعه، شهرداری تهران موظف شده است به‌منظور تحول، نوسازی اداری و بهره‌وری سازمانی، نظام مدیریت دانش شهرداری تهران را طراحی و در طول اجرای برنامه مستقر نماید.

rating
به اشتراک گذاری

واحدهای تخصصی و جاری‌سازی

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print