| 06 آذر 1400

آشنایی با تازه های نشر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

1400/6/9 | 14:04 | 216 | 0
آشنایی با تازه های نشر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

به گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران؛ کتاب های «گنجینه تجارب شهر تهران( درس آموخته های محمد حقانی» و «گنجینه تجارب شهر تهران (درس آموخته های مهدی چمران)» توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران منتشر شدند. کتاب های «گنجینه تجارب شهر تهران (درس آموخته های محمد حقانی»، و «گنجینه تجارب شهر تهران (درس آموخته های مهدی چمران)» به بیان تجارب و درس آموخته های محمد حقانی و مهدی چمران در شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران می پردازند. طرح استخراج و مستندسازی دانش و تجارب سازمانی مدیران شهرداری تهران با هدف از صیانت از دانش و تجربه خبرگان و متخصصان شهری و آماده سازی آن برای بهره برداری دیگر مدیران و کارشناسان مدیریت شهری تهران و دیگر شهرهای کشورمان، به ویژه به منظور آموزش و توانمندسازی مدیران شهری و تازه نفس شهرها و در نهایت تحقق سازمان های محلی و شهرهای یادگیرنده، به طور مشترک از سوی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، در حال برنامه ریزی، راهبری و اجرا می باشد. در کتاب های حاضر سعی شده است خروجی ها و نتایج نشست ها و مصاحبه های انجام شده با خبرگان شهری، به شکل مستند تدوین و در اختیار سیاست گذاران، مدیران و تصمیم گیران دانش مدار شهرداری های سراسر کشور قرار دهد.

rating
به اشتراک گذاری

اخبار مرکز

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print