| 04 خرداد 1401

دوره تکمیلی توانمند سازی مهندسان دانش در شهرداری تهران

1400/3/22 | 09:41 | 649 | 0
دوره تکمیلی توانمند سازی مهندسان دانش در شهرداری تهران

دوره تکمیلی آموزشی مهندسان دانش شهرداری تهران با عنوان "مستند سازی تجارب خبرگان، داستان سرایی سازمانی و انجمن های خبرگی  و آسیب‌شناسی بسته‌های دانشی" به مدت 16 ساعت توسط واحد مدیریت دانش برگزار شد. هدف از برگزاری این دوره  ارتقاء توانمندی مهندسان دانش در جهت ثبت و مستندنگاری دانش و تجارب بود و با محوریت عناوین زیر برگزار گردید؛

-مستند سازی تجارب خبرگان؛ چیستی و چرایی!

 -خبره کیست؟

 -برخی از تکنیک‌های استخراج دانش

 -مراحل مستند سازی تجارب خبرگان

 -انجمن خبرگی

 -داستان‌سرایی

-چگونه بهتر بنویسیم؟

rating
به اشتراک گذاری

آموزش

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print