| 06 آذر 1400

تحليل نقش و عملکر د فروشگاه شهروند در فرآيند مشتري مداري

1400/9/1 | 09:01 | 10 | 0
تحليل نقش و عملکر د فروشگاه شهروند در فرآيند مشتري مداري

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print