| 06 آذر 1400

تحلیل پراکندگی پارکها و بوستان ها، مکانیابی آنها در سطح شهر تهران با رویکرد توسعه همگون

1400/9/1 | 08:36 | 13 | 0
تحلیل پراکندگی پارکها و بوستان ها، مکانیابی آنها در سطح شهر تهران با رویکرد توسعه همگون

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print