| 06 آذر 1400

بررسی پدیده دستفروشی در شهر تهران و رویکردهای کارآمد برای ساماندهی و مدیریت آن

1400/8/29 | 13:23 | 20 | 0
بررسی پدیده دستفروشی در شهر تهران و رویکردهای کارآمد برای ساماندهی و مدیریت آن

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print