| 06 آذر 1400

امکان سنجی واگذاری هریک از وظایف سازمان مدیریت پسماند شهر تهران به بخش خصوصی و تعیین روشهای بهینه واگذاری

1400/8/29 | 11:08 | 20 | 0
امکان سنجی واگذاری هریک از وظایف سازمان مدیریت پسماند شهر تهران به بخش خصوصی و تعیین روشهای بهینه واگذاری

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print