| 06 آذر 1400

گنجینۀ تجارب شهر تهران مستندسازی تجارب مدیران شهر (درس آموخته های سیدمحمود میرلوحی)

1400/7/19 | 10:11 | 62 | 0
گنجینۀ تجارب شهر تهران مستندسازی تجارب مدیران شهر (درس آموخته های سیدمحمود میرلوحی)

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print