| 06 آذر 1400

گنجینۀ تجارب شهر تهران مستندسازی تجارب مدیران شهر (درس آموخته های محمد حقانی)

1400/7/19 | 10:00 | 66 | 0
گنجینۀ تجارب شهر تهران مستندسازی تجارب مدیران شهر (درس آموخته های محمد حقانی)

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print