| 25 شهریور 1400

اثرسنجی پروژه های هوشمندسازیِ شهرداری منطقۀ 2 تهران

1400/5/31 | 09:12 | 63 | 0
اثرسنجی پروژه های هوشمندسازیِ شهرداری منطقۀ 2 تهران

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print