| 04 آبان 1400

مطالعه تطبيقي تجارب جهاني در زمينه بازآفريني پايدار اراضي بازيافت شهري(با تاكيد بر اراضي با كاربرد پيشين نظامي)

1400/5/11 | 13:27 | 84 | 0
مطالعه تطبيقي تجارب جهاني در زمينه بازآفريني پايدار اراضي بازيافت شهري(با تاكيد بر اراضي با كاربرد پيشين نظامي)

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print