| 25 شهریور 1400

دستورالعمل های طراحی خیابان کامل تورنتو

1400/5/7 | 19:38 | 207 | 0
دستورالعمل های طراحی خیابان کامل تورنتو

چگونگی طراحی خیابان ها بازتابی از ارزش های شهری است که در آن زندگی می کنیم. این کتاب رویکردی پالایش شده را برای طراحی خیابان مطرح می کند و بر این نکته تاکید می کند که خیابان باید بصورت ایمن برای تمامی کاربران قابل استفاده باشد و همچنین موجب تقویت و ارتقاء هویت و محیط محله شود. دستورالعمل نگاشته شده برگرفته از این اصل است که تمامی خیابان ها متفاوت  بوده و استفاد از یک راه حل برای تمامی خیابان ها کافی نیست. لذا طراحی خیابان باید با توجه به نیازهای خاص و فرصت هایی که بافت و محیط هر محله، کاربری ها و کاربران فعلی و آینده صورت پذیرد.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print