| 25 شهریور 1400

آسیب شناسی نظام درآمدی شهرداری ها در ایران با تاکید بر تجربه شهرداری تهران

1400/5/7 | 19:32 | 223 | 0
آسیب شناسی نظام درآمدی شهرداری ها در ایران با تاکید بر تجربه شهرداری تهران

تامین منابع مالی لازم، همواره یکی از چالشهای عمده مدیریت های محلی (شهرداریها و شوراها) بوده است، با افزایش جمعیت شهرها، وظایف شهرداری ها نیز به تدریج توسعه یافته و شهرداریها برای پاسخگویی به وظایف جدید، و تامین کیفیت خدمات مورد نیاز، نظام دریافت عوارض شهری را به شدت توسعه داده اند. در ایران نیز یکی از مهمترین چالش های فراروی مدیریت شهری(شهرداری ها و شوراها)، تامین هزینه های اداره و توسعه شهر است.
این کتاب با آسیب شناسی نظام مالی شهرداری های ایران و شهرداری تهران، تلاش دارد تا فرآیند نظام مالی شهرداریها را بررسی و برای بهبود آنها راه کار ارائه نماید.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print