| 04 آبان 1400

هیدرولوژی شهری، آبخیزداری و مسائل اقتصادی - اجتماعی

1400/5/7 | 18:42 | 101 | 0
هیدرولوژی شهری، آبخیزداری و مسائل اقتصادی - اجتماعی

در قرن بیستم توسعه شهرنشینی در کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاد و در دهه های آخر در کشورهای در حال توسعه شروع شد و در  قرن بیست و یکم با سرعت زیاد ادامه دارد  و در حال حاضر، تقریبا نیمی از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می‌کنند و این موضوع باعث تغییرات بزرگی در اکوسیستم های طبیعی می­گردد.

از پیامدهای شهرنشینی گسترده، تغییر کاربری اراضی و پوشش گیاهی زمین است که اثر مستقیم بر منابع آبی و چرخه های طبیعی هیدرولوژیکی و اکوهیدرولوژیکی حوضه های آبخیز دارد. این تأثیر از طریق تغییر در کمیت و کیفیت آب‌های سطحی و زیرزمینی، تغییرات بزرگ در رژیم رواناب‌های سطحی، تغییرات روزانه دما، رطوبت، ابرناکی، آلودگی­های محیط زیست، تابش خورشید و سرعت باد  در شهرها مشاهده می‌گردد.

کتاب حاضر به بررسی تأثیر شهرنشینی بر حوضه های آبخیز و طرح­های بهسازی با رویکرد کاهش اثرات منفی می پردازد.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print