| 12 مرداد 1400

نظامنامه تعیین، سنجش و پایش شاخص های پیشرفت تهران در رتبه بندی های شهری، ملی و بین المللی و شیوه نامه تعیین ارکان، نحوه سنجش و پایش شاخص های پیشرفت شهری

1400/3/22 | 11:39 | 49 | 0
نظامنامه تعیین، سنجش و پایش شاخص های پیشرفت تهران در رتبه بندی های شهری، ملی و بین المللی و شیوه نامه تعیین ارکان، نحوه سنجش و پایش شاخص های پیشرفت شهری

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print