| 30 مهر 1400

ايده هاي بااهميت برنامه ريزي: زيست پذيري، قلمروگرايي، حکمروايي و کاربست تأملي

1400/1/19 | 12:04 | 403 | 0
ايده هاي بااهميت برنامه ريزي: زيست پذيري، قلمروگرايي، حکمروايي و کاربست تأملي

کتاب ایده‌های بااهمیت برنامه‌ریزی که توسط نویسندگان متعددی تالیف شده است، مي‌کوشد با طرح مباحثه‌هاي اصلي اثرگذار بر زمينه‌‌ي فکري برنامه‌ريزي، که برآمده از ارزيابي انتقادي عمل و نظريه‌هاي برنامه‌ريزي توسط صاحب‌نظران دانشگاهي است، طرح گفتمان‌های دیگری را سبب شود و از آن طریق بتواند نظر و عمل برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای را پربارتر کند. این کتاب ایده‌هایی را در ارتباط با این پرسش‌های کلیدی بررسی می‌کند: 1) چرا برخی از مکان‌ها در مقایسه با دیگر مکان‌ها از زیست‌پذیری بیشتری برخوردارند؟ 2) کدامیک از انواع تقسیمات سرزمینی هم‌زمان باعث رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی می‌شوند؟ 3) کدام‌یک از اشکال حکمروایی  در ایجاد روابط هم‌‌افزا در سطح دولت‌ها، بازار و جامعۀ مدنی ضروری است؟ 4) چه دانش حرفه‌ای برای ارتقاء کیفیت زندگی در شهرها و مناطق مورد نیاز است؟

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print