| 04 آبان 1400

تولید اجتماعی فضای شهری

1400/1/19 | 11:47 | 276 | 0
تولید اجتماعی فضای شهری

اگر بپذیریم که شرایط شهری‌ شدن در ایران نیز به تبعیت از تحول‌های فرایند شهری ‌شدن در مقیاس سیاره‌ای، در چند دهۀ اخیر دستخوش تحول کیفی بنیادین شده است، آن گاه ضرورت دارد تا با رویکردی نوین به مسئلۀ جدید پرداخت. کتاب گاتدینر به‌خوبی از عهدۀ چنین کاری برآمده است. او ضمن تبیین ابعاد جدید مسئلۀ نوپدید شهری ‌شدن، با نقد رویکردهای جاری و قدیمی که در حوزۀ مطالعه‌های شهری غالب بوده‌اند، می‌کوشد کاستی‌های آن‌ها را در برخورد با شرایط جدید آشکار کند و در عین حال رویکرد بدیلی را عرضه کند. بی‌تردید با استفاده از بینش‌های طرح‌شده در این کتاب که می‌تواند آغازگاهی برای پژوهش‌های جدید در حوزۀ مطالعه‌های شهری ایران باشد، مدیران، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران شهری می‌توانند با اتکا به نگاهی بدیل و واقع‌گرایانه، برداشتی متناسب با شرایط روز را در عرصۀ مسائل شهری به‌کار بگیرند. به این امید که با استفاده از نگاهی نو و البته منطبق با برخی از واقعیت‌های مهم فرایند شهری ‌شدن در ایران معاصر، سیاست‌های کارآمدتری برای حل مسائل روزافزون شهری طراحی شود. 

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print