| 03 اردیبهشت 1400

چهارچوب عملیاتی- سنجشی رتبه بندی کلانشهر تهران بر اساس شاخص پیشرفت شهری ایران بخش دوم: ارزیابی وضعیت پیشرفت شهری کلانشهر تهران TUPI

1399/12/13 | 08:52 | 136 | 0
چهارچوب عملیاتی- سنجشی رتبه بندی کلانشهر تهران بر اساس شاخص پیشرفت شهری ایران بخش دوم: ارزیابی وضعیت پیشرفت شهری کلانشهر تهران TUPI

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print