| 03 اردیبهشت 1400

دین و سبک زندگی، بررسی تجربی در کلان شهر تهران

1399/11/6 | 12:12 | 204 | 0
دین و سبک زندگی، بررسی تجربی در کلان شهر تهران

سبک زندگی یکی از مهمترین موضوعات مطرح به‌ویژه بعد از چرخش فرهنگی به شمار می‌رود. به‌دلیل تاکید فزاینده بر سطح تحلیل فرد و تلاش جامعه‌شناسی بر رفتارهای عاملیت از یک سو و افزایش رو به رشد کلان شهرنشینی در ایران این مقوله در زمره موضوعات مطرح پژوهش‌های علوم اجتماعی و مدیریت شهری قرار گرفت. سبک زندگی به دلیل گستردگی، مقولات مختلفی از مصرف زیستی تا سطوح مختلف روابط اجتماعی را در بر می‌گیرد. "دین" هم به عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر تعیین کننده سبک زندگی و هم به عنوان سازه بنیادین حاکمیت شهری، وجه مشترک سبک زندگی دینی در کلان‌شهر را به عنوان موضوعی شایان توجه مطرح می‌کند. سوال مهمی که این پژوهش بدان عطف توجه داشت این بود دکه به دلیل قرائت‌‌های مختلف حاکم بر حوزه مداخلات دینی در شئون مختلف زندگی و هم‌چنین نسبت‌های گوناگونی که با سبک زندگی در پژوهش‌های مختلف داشته است، برای مدیریت کلان شهری مثل تهران بر مبنای سبک زندگی دینی بایستی بر چه مبنایی اقدام کرد؟ پاسخ به این سوال در فاز اول موضوع اصلی پژوهش بود که تلاش شد از عرصه‌های مختلف ادبیات پژوهش، اسناد بالادستی و ادراک متخصصان موضوعی به این سوال پاسخ دهد که سبک زندگی دینی در کلان‌‌شهر واجد چه مولفه‌هایی است؟ نتایج این پژوهش برای مدیران شهری در راستای تدوین برنامه‌های اجرایی برای قرائت مدرکانه سبک زندگی در تهران آماده نماید.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print