| 27 دی 1399

بررسی خط مشی واکنش شهرها در برابر همه گیری COVID-19 پاسخ های سیاستی شهرها

1399/9/24 | 12:50 | 117 | 0
بررسی خط مشی واکنش شهرها در برابر همه گیری COVID-19 پاسخ های سیاستی شهرها

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print