| 27 دی 1399

چارچوب عملياتي- سنجشي رتبه بندي کلانشهر تهران براساس شاخص پيشرفت شهري ايران بخش نخست: مطالعات نظري و تجربيات جهاني

1399/9/24 | 12:26 | 77 | 0
چارچوب عملياتي- سنجشي رتبه بندي کلانشهر تهران براساس شاخص پيشرفت شهري ايران بخش نخست: مطالعات نظري و تجربيات جهاني

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print