| 27 دی 1399

یکپارچگی و انسجام نظام شهرسازی کشور

1399/9/18 | 14:02 | 100 | 0
یکپارچگی و انسجام نظام شهرسازی کشور

موضوع انسجام و یکپارچگی در مدیریت شهری، الزام مهمی است که میزان موفقیت برنامه ها و طرح های شهرسازی را در مدیریت شهری افزایش می دهد. مدیریت شهری در پرتو هماهنگی، انسجام و یکپارچگی میان دستگاه های مختلف می تواند به اهداف مطلوب خود دست یابد. در انسجام و یکپارچگی ارتباط متقابل میان دستگاه های گوناگون مطرح است. مدیریت سازمان یافته، ارتباط متقابل و سازنده را به وجود می آورد. در این کتاب ابعاد و مفاهیم علمی و اجرایی مرتبط در حوزه یکپارچگی و انسجام کارکردی نظام شهرسازی کشور مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفته تا زمینه جلوگیری از تکرارپذیری حوادث غیرمنتظره و غیرمترقبه (مانند آتش سوزی ساختمان پلاسکو) را فراهم سازد.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز کتاب ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print