| 27 دی 1399

گزارش سیاستی - مدیریتی اقدامات شهرهای بزرگ جهان و کلانشهرهای ایران در مقابله با ویروس کرونا

1399/2/13 | 12:56 | 313 | 0
گزارش سیاستی - مدیریتی اقدامات شهرهای بزرگ جهان و کلانشهرهای ایران در مقابله با ویروس کرونا

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print