| 27 دی 1399

تبیین مفهوم توان اکولوژیک در شهر

1398/11/12 | 15:31 | 543 | 0
تبیین مفهوم توان اکولوژیک در شهر

استفاده از سرزمین بدون در نظر گرفتن توان اکولوژیک و پتانسیل های محیطی، سبب پیامدهای ناگوار و تخریب محیط زیست می شود، که در نهایت، منابع طبیعی را در معرض تهدید قرار می دهد و محیط را از هدف عالی توسعۀ پایدار دور می کند. از این رو، متخصصان و کارشناسان برای رشد پایدار شهرها و سکونتگاه های روستایی و در پی آن، سایر زیرساخت ها و تأسیسات انسانی و حفظ و نگهداری تنوع جاذبه های طبیعی و چشم اندازها و مناظر با ارزش محیط زیستی، ناگزیر از ارزیابی توان اکولوژیک کاربری مناسب و اختصاص پهنه هایی مناسب و دارای پتانسیل از منطقه برای این نوع کاربری ها هستند.یکی از مراحل اصلی آمایش سرزمین، تعیین توان بوم شناختی یا اکولوژیکی سرزمین است. شناسايي پتانسيل ها و قابليت هاي سرزمين پيش از استقرار روي آن و بارگذاري کاربري ها و فعاليت هاي شهري بسيار با اهميت است، در غير اين صورت توسعۀ شهرها و سکونتگاهها به گونه اي صورت خواهد گرفت که محدوديت هاي طبيعي و اکولوژيکي مانع از استمرار فعاليت ها می شود و عملاً بسياري از سرمايه گذاري هاي انجام شده به هدر خواهد رفت. در تحقیق حاضر تعاریف و مبانی مدل ارزیابی مخدوم به عنوان مبنا در نظر گرفته شده است و انواع مدل های این روش از ارزیابی تشریح می شود. همچنین، چندین نمونه از تجارب انجام شده در کشور ایران، برای انجام توسعه های شهری و شهرهای جدید به منظور شفاف سازی و تبیین هر چه بیشتر مفهوم توان اکولوژیک در شهرها به خصوص در کلان شهر تهران، برای دستیابی به اصل پایداری در شهرها و راهنمایی جهت مدیریت شهری، ارائه می شود. روش تحقیق به صورت پژوهش نظری بوده و بر اساس اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای در حوزۀ مد نظر انجام شده است.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print