| 27 دی 1399

تحلیل واگرایی منطقه کلان شهری تهران و تاثیر آن بر شکل گیری آلودگی هوا

1398/11/12 | 15:06 | 370 | 0
تحلیل واگرایی منطقه کلان شهری تهران و تاثیر آن بر شکل گیری آلودگی هوا
رشد شهری که امروزه به پدیده ای جهانی تبدیل شده است، در بسیاری از کشورهای جهان در قالب مناطق کلان شهری نمود می یابد. گسیختگی شهری از صفات و خصیصه های بارز این مناطق است و تجربه های جهانی نشان می دهند با بروز این پدیده، مسائل مختلفی دامنگیر آنها می شود که در این میان مسائل محیط زیستی از مهمترین آنهاست. الگوهای گسیخته، سفرها و ترددهایی را شکل می دهند که به دلیل وابستگی به وسایل نقلیۀ شخصی، بیش از 85 درصد از سهم عوامل مولد آلودگی را به خود اختصاص می دهند. پژوهش حاضر نقش حمل ونقل درشکل گیری آلودگی هوای منطقۀ کلان شهری تهران که جمعیتی حدود 15 / 98 میلیون نفر در خود جای داده را بررسی کرده است.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print