| 28 دی 1400
چارچوب عملياتي- سنجشی رتبه‏ بندی شهرها براساس شاخص پيشرفت شهری ايران،بخش چهارم: ارزیابی وضعیت مناطق 22 گانه تهران

چارچوب عملياتي- سنجشی رتبه‏ بندی شهرها براساس شاخص پيشرفت شهری ايران،بخش چهارم: ارزیابی وضعیت مناطق 22 گانه تهران

1400/7/20 | 10:49 | 16 | 0
چارچوب عملياتي- سنجشی رتبه‏ بندی شهرها براساس شاخص پيشرفت شهری ايران،بخش چهارم: ارزیابی وضعیت مناطق 22 گانه تهران

گزارش پيشِ رو، به مثابه بخشي از نتايج مطالعه "تدوين شاخص پيشرفت شهري کلانشهر تهران"، به ارائه نتايج فاز چهارم و ارزیابی وضعیت مناطق 22 گانه شهر تهران اختصاص یافته است.

در اين مطالعه کوشش شده است تا علاوه بر وضعيت مناطق تهران از منظر برخورداری از شاخص هایی که کميت ها را نشان مي دهد، وضعيت و الگوي توزيع فضايی و پراکنش شاخصها که دارای محتوای کیفی هستند پرداخته شود. دستور کار نخست به واسطة داده های آماري محقق می شود. در مورد کیفیت، به منظور بررسی توازن دسترسی کاربری ها و خدمات در سطح مناطق 22 گانۀ
تهران؛ از نرم افزار ArcMap استفاده شده است و نتایج این بررسی های در قالب مقوله های مختلف به تفکیک مناطق 22 گانه به نمایش درآمده است.

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

rating
به اشتراک گذاری

مطالعات و پژوهش های شاخص پیشرفت شهری مطالعات و پژوهش‌ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print