| 28 دی 1400
چارچوب عملياتی- سنجشی رتبه بندی شهرها براساس شاخص پيشرفت شهری ايران بخش سوم: رتبه بندی کلان شهرهای ایران(IUPI)

چارچوب عملياتی- سنجشی رتبه بندی شهرها براساس شاخص پيشرفت شهری ايران بخش سوم: رتبه بندی کلان شهرهای ایران(IUPI)

1400/7/20 | 10:29 | 16 | 0
چارچوب عملياتی- سنجشی رتبه بندی شهرها براساس شاخص پيشرفت شهری ايران بخش سوم: رتبه بندی کلان شهرهای ایران(IUPI)

گزارش پيشِ رو، به مثابه بخشي از نتايج مطالعه "تدوين شاخص پيشرفت شهري کلانشهر تهران"، به ارائه نتايج فاز سوم و قياس جايگاه تهران با ساير کلانشهرهای ایران می پردازد.

 

شاخص پیشرفت شهری تهران (TUPI) با هشت مقولۀ اصلي تعريف و از طريق گزينش و معرفي 35 معيار و 199 شاخص عملياتي شد. با توجه به شرط مهيا بودن داد ههاي مستمر در قالب سری هاي زماني، در نهايت از 83 شاخص براي سنجش و رصد وضعيت ميزان پيشرفت کلانشهرها با يکديگر بهره گيري شد. بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده برای سنجش پیشرفت کلانشهری، کلانشهر تهران رتبۀ نخست، اصفهان رتبۀ دوم، مشهد رتبۀ سوم و شیراز رتبۀ چهارم را به خود اختصاص داده اند. در انتهای رتبه بندی نیز به ترتیب کلانشهرهای اهواز و قم قرار گرفته اند. 

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

rating
به اشتراک گذاری

مطالعات و پژوهش های شاخص پیشرفت شهری مطالعات و پژوهش‌ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print