| 28 دی 1400
چارچوب عملياتي- سنجشي رتبه بندی شهرها براساس شاخص پيشرفت شهري ايران، بخش دوم: ارزيابي وضعيت پيشرفت شهری کلانشهر تهران(TUPI)

چارچوب عملياتي- سنجشي رتبه بندی شهرها براساس شاخص پيشرفت شهري ايران، بخش دوم: ارزيابي وضعيت پيشرفت شهری کلانشهر تهران(TUPI)

1400/6/24 | 15:29 | 17 | 0
چارچوب عملياتي- سنجشي رتبه بندی شهرها براساس شاخص پيشرفت شهري ايران، بخش دوم: ارزيابي وضعيت پيشرفت شهری کلانشهر تهران(TUPI)

گزارش پيشِ رو، به مثابه بخشي از نتايج مطالعه "تدوين شاخص پيشرفت شهري کلانشهر تهران"، به ارائه نتايج فاز دوم و ارزیابی وضعیت تغییرات جایگاه کلانشهر تهران اختصاص یافته است.

 

شاخص پیشرفت شهری تهران با هشت مقولۀ اصلی تعریف و از طریق گزینش و معرفی 35 معیار و 199 شاخص عملیاتی شده است. با توجه به شرط مهیا بودن داده های مستمر در قالب سری های زمانی، درنهایت از 156 شاخص برای سنجش و رصد وضعیت میزان پیشرفت کلانشهر تهران با گذشتۀ خود در دو مقطع زمانی 1393 و 1397 بهره گیری شد. نتایج ارزیابی وضعیت نشان دهندۀ پیشرفت کلی تهران طی سالهای 1393 تا 1397 از جمیع مقوله ها، معیارها و شاخص ها است.

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

 

rating
به اشتراک گذاری

مطالعات و پژوهش های شاخص پیشرفت شهری مطالعات و پژوهش‌ها

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

| print