| 04 خرداد 1401

مجموعه گزارشهای دانش شهر، با رويکرد علمی پژوهشی و با هدف انجام تحقيقات علمی  پيرامون مهمترين مسائل کلانشهر تهران توسط مديريتهای مرکز مطالعات و برنامه‌ريزی شهر تهران و صاحب‌نظران مسائل شهری تهيه و پس از ارزيابی و نظارت علمی داوران مربوطه به چاپ می‌رسد. مرکز مطالعات و برنامه‌ريزی شهر تهران از نظرات و پيشنهادات علاقمندان در مورد اين گزارشها استقبال مي‌نمايد.