بیاب
درباره فن بازار

امروزه فناوری به عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها مطرح می باشد و توجه به مدیریت آن از اصول کلیدی توسعه آن می باشد. در مناطق مختلف جهان، روش های گوناگونی در راستای تسهیل انتقال و مبادله فناوری در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی بکار می رود. امر انتقال و مبادله فناوری امروزه با توجه به ماهیت قابل تجارت بودن آن از طریق مکانیسم های منسجم و توانمندی مانند فن بازارها عملیاتی و پیگیری می شود. فن بازار مرجع منسجم و نظام مندی برای نظام دادن به مبادلات و انتقال تکنولوژی و ارائه خدمات پشتیبانی مانند اطلاع رسانی، ارزیابی، قیمت گذاری و واسطه گری فناوری که از ابزارها و شرایط مهم و لازم خرید و فروش فناوری محسوب می شود. ایجاد فن بازار مجازی یکی از سازوکارهای پیشرفته و نوپا در جهت هدف گفته شده محسوب می شود.
فن بازار مجازی در حقیقت به معنای بازار فناوری و مرکزی برای انجام مبادلات در فضای مجازی می باشد که با استفاده از سیاست ها و راه کارهای مختلف، موانع موجود سر راه معاملات فناوری را از میان برداشته و بازاری شفاف و باز از تراکنش های فناورانه را بوجود آورد. این شبکه شامل بانک های عرضه کننده، متقاضی و مراکز ارائه دهنده خدمات فناوری و نیز مجموعه سیاست ها و روال های مدیریت این شبکه می باشد.
مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با هدف حرکت شهرداری تهران به سمت اقتصاد دانش بنیان پس از برگزاری موفق 2 نمایشگاه فناوری های نوین مدیریت شهری (فن بازار مدیریت شهری) در خرداد 93 و مرداد 94، سایت فن بازار مجازی مدیریت شهری را در جهت جاری شدن جریان فناوری و شکل گیری بازار فناوری در حوزه مدیریت شهری راه-اندازی نموده است.
بخش های مختلف این شبکه بصورت شکل زیر می باشد.