| 04 خرداد 1401
فراخوان پروژه های پژوهشی (مناقصه عمومی)
فراخوان دریافت رزومه برای انجام پژوهش
لطفاً ضمن مطالعه دقیق دستورالعمل عقد قرارداد پروژه‌های مطالعاتی پیش از ارسال پیشنهاد‌ها به نکات زیر توجه فرمایید:
 1. مناقصه عمومی به‌صورت دومرحله‌ای و مبتنی بر کیفیت و قیمت پیشنهادها است.
 2. حداقل امتیاز فنی قابل‌قبول، 60 امتیاز است.
 3. ضریب تأثیر امتیاز فنی 0.9 است که برای محاسبه قیمت تراز شده در کمیته مالی مورداستفاده قرار می‌گیرد.
 4. پاكت‌های فنی (الف) و مالی (ب) در دو پاکت مجزا به‌صورت دربسته (با مهر (برای مناقصه گر حقوقی) و امضا) تهیه و به دبیرخانه مركز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران تحویل داده شود. اسنادی همچون رزومه افراد و مدارك حقوقی شركت و مواردی از این‌ دست در پاكت فنی قرار داده شود. همچنین به منظور تسریع در فرآیند عقد قرارداد مدارک مجری (به شرح فایل پیوست اسناد مناقصه) به‌طور کامل در پاکت فنی قرار داده شود. در صورت نقص مدارک و اطلاعات مجری، پاکت‌های مذکور حذف‌شده و بررسی نخواهند شد.
 5. لازم است پاكت مالی ارائه‌شده به مركز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران به‌صورت لاك و مهر (برای مناقصه‌گر حقوقی) و امضا تحویل شود.
 6. تمام صفحات پیشنهاد مالی می‌بایست با مهر شركت یا سازمان و امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یا شخص پیشنهاددهنده (مناقصه گر) باشد و درصورتی‌که شرکت‌کننده دانشگاه باشد مهر و امضا معاونت پژوهشی دانشگاه ارائه شود. لازم به ذكر است در تمامی صفحات، مشخصات امضاء كننده اعم از نام و نام خانوادگی، سمت، تلفن و امضا لحاظ گردد. پاكت‌های مالی كه فاقد مشخصات فوق‌الذکر باشند، بررسی نخواهند شد.
 7. پاكت‌های مالی (پاكات ب) كه مبلغ پیشنهادی آن 10 درصد بیشتر از مبلغ تعیین‌شده (سقف مبلغ فراخوان) در فراخوان یا 10 درصد كمتر از آن باشد، بررسی نخواهند شد. به عبارتی دامنه قیمت پیشنهادی برای مناقصه‌گران (ضریب پلوس PLUS و مینوس MINUS) حداكثر تا 10 درصد (بیشتر و كمتر) از مبلغ تعیین شده است.
 8. در خصوص فراخوان پروژه‌هایی که پاکت تضمین دارند، سپرده تضمین در قالب پاکت تضمین (پاکت ج) به‌صورت دربسته (با مهر (برای مناقصه گر حقوقی) و امضا) همانند رویه مشخص‌شده در بند 9 ارائه شود. در غیر این صورت پاکت‌های فنی (الف) و مالی (ب) قابل‌بررسی نخواهند بود.
 9. مبلغ سپرده تضمین حداقل 5 درصد مبلغ تعیین شده در فراخوان خواهد بود که می‌بایست به شماره حساب 700787639916 بانک شهر شعبه الهیه آقابزرگی کد 502 واریز شده و مستندات آن در داخل پاکت ج ارائه شود.
 10. پاکت‌ها به همراه نامه رسمی از شركت یا سازمان و یا شخص مناقصه‌گر با ذكر محتویات دقیق هر پاكت به‌صورت امضاشده و ممهور ارائه شود.
 11. نماینده مناقصه‌گر باید پاکت‌های فنی (الف)، مالی (ب) و تضمین (ج) را به همراه نامه رسمی به دبیرخانه مركز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران تحویل داده و رسید دریافت نماید.
 12. نحوه ارزیابی پیشنهادهای دریافتی بر اساس دستورالعمل عقد قرارداد پروژه‌های مطالعاتی خواهد بود.
 13. مجری منتخب در جلسه كمیته مالی و پس از بازگشایی پاكت‌های مذكور و با لحاظ امتیاز فنی و محاسبه قیمت تراز شده مشخص و اعلام خواهد شد.
 14. قیمت تراز شده تنها برای رتبه‌بندی مناقصه‌گران و انتخاب مجری محاسبه می‌شود و مبلغ نهایی برای عقد قرارداد با مجری منتخب، مبلغ تعیین‌شده بر اساس تبصره 25 دستورالعمل عقد قرارداد پروژه‌های مطالعاتی خواهد بود.
 15. هزینه انتشار فراخوان برای فراخوان‌هایی که در روزنامه کثیرالانتشار اعلام می‌شود بر عهد برنده مناقصه (مجری منتخب) خواهد بود.
 16. در صورتی که برنده مناقصه شخص حقیقی یا شخص حقوقی غیردولتی باشد، ارائه ضمانت‌نامه بانکی به میزان 10 درصد مبلغ کل قرارداد قبل از امضای قرارداد الزامی است. در صورتی که برنده مناقصه شخص حقوقی دولتی باشد انجام تعهدات به میزان 5 درصد مبلغ کل قرارداد (قبل از امضای قرارداد) توسط مجری به صورت مکتوب مطابق با فرمت تعیین شده ی مرکز (یا ارائه ضمانت نامه کتبی با امضای روسای دانشگاه‌ها، موسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد به استناد مصوبه هیئت وزیران مورخ 22/09/1394 شماره نامه 123402/ت 50659 ه) الزامی است.
 17. برگزاری كمیته گشایش پاكت‌های مالی مناقصه در محل مركز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران حداكثر 7 روز كاری پس از اتمام مهلت ارائه پیشنهادها برگزار می‌شود و از مناقصه‌گرانی كه حد نصاب امتیاز فنی لازم را كسب كرده باشند دعوت به عمل خواهد آمد. در صورت تمدید فراخوان، اطلاع‌رسانی در سایت مركز صورت می‌گیرد.

 18. پاكت‌های مالی مناقصه‌گرانی كه حد نصاب امتیاز فنی را كسب نكرده باشند حداكثر به مدت یك ماه پس از اتمام مناقصه در مركز محفوظ است و شخص مناقصه‌گر یا نماینده ایشان با معرفی نامه می‌تواند برای دریافت پاكت مالی (ب)  به واحد حراست مركز واقع در طبقه 6 مراجعه نماید. در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر، هیچگونه مسئولیتی متوجه این مركز نخواهد بود.

 19. تمامی متقاضیان شركت در مناقصه/مزایده موظفند در هنگام تحویل پاكات به دبیرخانه، نسبت به ارائه شناسه ملی برای اشخاص حقوقی و كد ملی و تاریخ تولد برای اشخاص حقیقی اقدام نمایند.

 20. درج این آگهی هیچ‌گونه تعهدی برای دستگاه مناقصه‌گذار ایجاد نمی‌نماید.
اسناد مناقصه:
 1. دستورالعمل عقد قرارداد پروژه‌های مطالعاتی WI02/02
 2. فرم پیشنهاد پژوهشی- پروپوزال (پیشنهاد فنی (پاکت الف) و مالی (پاکت ب)) FR13/02
  • نکته: پیوست‌های شماره 1 تا 4 فرم به‌عنوان بخش فنی پیشنهاد پژوهشی (پاکت الف) و پیوست‌ شماره 5 فرم به‌عنوان بخش مالی پیشنهاد پژوهشی (پاکت ب) محسوب می‌شود.
 3. فرم «ارزیابی پیشنهاد پژوهشی» FR15/03
 4. مدارک مجری (شخص حقیقی یا حقوقی که در صورت برنده شدن در مناقصه طرف قرارداد مرکز خواهد بود.)
 5. ضمانت شرکت در مناقصه
 6. تعرفه حق الزحمه ساعتی کارکنان قرارداری شهرداری تهران - 1400
فراخوان های پیشین