| 04 خرداد 1401
ادغام نهاد مطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران با مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

بـه منظور ارتقـای بهره وری، رفـع تداخل های ساختاری و روشی، پیش بینی سازوکارهای مناسب برای طراحی راهبردها و تعمیق نظارت بر اجرای طـرح جامع شهر تهران، در آبان ۱۳۸۹ شهردار محتـرم تهران دستورالعمل اجرایی ادغام نهاد مطالعات وبرنامه ریزی شهر تهران با مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران را طـی مصوبـه شمـاره ۴۲۲۳۴/۲۰۰/۸۹ شورایعـالی شهرسازی و معماری اعـلام کرد. بنابـر این وظـایف نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه شهری از مهر ماه ۱۳۸۹به شهرداری تهران واگذار شد.

 
  • رویکرد مطالعات راهبـردي و طراحـی و کـاربست مـدل های تـوسعه پایـدار شهری
    از ابتداي سال ۱۳۸۶، رویکرد فعاليت هاي مرکز مطـالعات و بـرنامه يـزي شهر تهـران بـر «مطالعات راهبـردي» و بـا هـدف دستيـابی بـه مـدیـریت و تـوسعه پايـدار شهري تهران مبتی بـر دانـایی محـوری و طراحـی و کـاربست مـدل های تـوسعه پایـدار شهری متـمرکز گـردید. ۱۳۶۳
  • تفکیک دفتر مطالعات از دبیرخانه شورا
    در سال ۱۳۶۳ این دفتر از دبیرخانه شورا منفک و در ساختار معاونت هماهنگی و برنامه ریزی شهرداری تهران به کار ادامه داد. تحـولات اواخر دهه ۱۳۶۰ در مـديريت شهرداری تهران، نقطه عطف مهمی در تـاريخچه مـرکز به شمار می رود که بـازخورد آن را می توان در روند شکل گيری محورهای مطالعاتی شناخت شهر تهران و تهيه برنامه های عمرانی و راهبردی ۵ ساله مشاهده کرد
  • تشکیل دبیـرخانه شورای نظارت بـر گسترش شهر تهران
    سابقـه تأسیس مـرکز مطالعـات به سال ۱۳۵۷، زمـانیکه دبیـرخانه شورای نظارت بـر گسترش شهر تهران در شهرداری تهـران مستقر گـردید، بـاز می گـردد. در آن دوره دفتر مطالعات و برنامه ریزی در رابطه با مـوضوعـات پـرونده های شورای مـذکـور، بررسی های فنی، تخصصی و مطالعات کارشناسی مربوطه را به عهده داشت.
روسای پیشین مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
دکتر محمدحسین بوچانی
دکتر محمدحسین بوچانی
1398-1400
دکتر میثم بصیرت
دکتر میثم بصیرت
1397-1398
دکتر محمدرضا جوادی یگانه
دکتر محمدرضا جوادی یگانه
1396-1397
دکتر بابک نگاهداری
دکتر بابک نگاهداری
1392-1396
دکتر محمود عسکری آزاد
دکتر محمود عسکری آزاد
1389-1392
دکتر فرهاد دژپسند
دکتر فرهاد دژپسند
1388-1389
مهندس محمدتقی امانپور
مهندس محمدتقی امانپور
1386-1388
دکتر سید موسی پور موسی
دکتر سید موسی پور موسی
1386
مهندس جلیل حبیب الللهیان
مهندس جلیل حبیب الللهیان
1383-1385
دکتر حسن ابوتراب
دکتر حسن ابوتراب
1381-1383
حسنعلی نجفی منش
حسنعلی نجفی منش
1381
دکتر حمید زرآزوند
دکتر حمید زرآزوند
1372-1381
دکتر محسن ابراهیمی مجرد
1362-1372
مهندس سعید حجازی
مهندس سعید حجازی
1358-1362
دکتر سیروس اوصیا
دکتر سیروس اوصیا
1352-1358