| 04 آبان 1400
ترویج دانش
این پارک از بخش های گوناگونی تشکیل شده است که در ادامه مشاهده می نمائید.
 جهت دسترسی به هریک از این بخش ها بر روی عنوان آن کلیک کنید.


» بانک ایده و نیاز

در این بانک شما می توانید ایده و نیاز خود را مطرح نمائید. تمامی ایده ها براساس درخت دانش ثبت می گردند.


» بانک شناسائی مسائل در مدیریت کلانشهر تهران

بانک اطلاعاتی شامل مسائل شهری تهران برگرفته از طرح های تفصیلی، اسناد SWOT، شورایاری ها و ...

» کاربست پایان نامه ها

در این صفحه کاربست پایان نامه های مدیریت شهری را در حوزه های ۱۰ گانه مشاهده می نمائید.

»  آینده پژوهی شهری

مجموعه مطالبی در رابطه با آینده کلانشهرهای جهان» حمایت از نخبگان وظیفه

در این صفحه توضیحات و لیست طرح های حمایت شده از سربازان و نخبگان را مشاهده می نمائید.


»  حمایت از پایان نامه های دانشجوئی

دستورالعمل، بانک پایان نامه ها و لیست موضوعات مورد حمایت دردانشگاه های گوناگون را در این بخش مشاهده می کنید.


 

»  بهترین تجارب مدیریت شهری

بهترین تجارب مدیریت شهری را در کلانشهر ها را می توانید در این صفحه مشاهده کنید.