| 25 شهریور 1400
انتخاب از طریق نقشه

مسائل مناطق ۲۲ گانه در اسناد SWOT
توجه
اطلاعات موجود بر مبنای مطالعات سال های ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴ می باشد.