| 04 آبان 1400
بانک شناسائی مسائل و آسیب ها در مدیریت کلانشهر تهران
این بانک اطلاعاتی به عنوان یکی از اولین زیرساخت های کلیدی در ساماندهی فرآیند نوآوری، کاربست و تجاری سازی پژوهش در مدیریت شهری عمل می کند و زمینه لازم برای هدایت پژوهش ها به سمت مسائل کلیدی مدیریت شهری را فراهم می نماید.» مسائل در مناطق ۲۲ گانه در اسناد SWOT» مسائل شهری از اسناد پشتیبان طرح تفصیلی شهر تهران


 

» بانک اطلاعات تجمیعی مسائل شهری