| 18 آذر 1400
 
محمدحسین نوروزی

  محمدحسین نوروزی

 • دانلود رزومه
 • معاونت مطالعات محیط زیست، زیرساخت و نوآوری شهری
 • 22392080 (داخلی 126)
 • norouzi@tehran.ir
 
رضا نریمانی

  رضا نریمانی

 • گروه مطالعات فناوری های نوین شهری
 • 96015410
 • narimani-r@tehran.ir
علیرضا نوری

  علیرضا نوری

 • دانلود رزومه
 • گروه مطالعات زیرساخت و عمران شهری
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی 148)
 • nouri-ali@tehran.ir
حمیدرضا محملی ابیانه

  حمیدرضا محملی ابیانه

 • گروه مطالعات محیط زیست و سلامت شهری
 • 22392080 (داخلی 122)
 • mahmeli@tehran.ir
پیام معینی

  پیام معینی

 • گروه مطالعات حمل و نقل و ترافیک
 • 22392080 (داخلی 116)
 • moeini-p@tehran.ir