| 18 آذر 1400
 
گشتاسب مظفری

  گشتاسب مظفری

 • معاونت مطالعات مدیریت اقتصادی و امور اجتماعی
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی 119)
 • mozafari-g@tehran.ir
 
علی قادری

  علی قادری

 • دانلود رزومه
 • گروه مطالعات مالی و اقتصادی شهری
 • 22392080 (داخلی 161)
 • ghaderi-al@tehran.ir
مائده قرشی

  مائده قرشی

 • گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۳۳)
 • ghorashi@tehran.ir
روح الله فلاحی گیلان

  روح الله فلاحی گیلان

 • گروه مطالعات برنامه ریزی و سرمایه انسانی
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۰۴)
 • falahi-r@tehran.ir
نرگس رامک

  نرگس رامک

 • گروه مطالعات مستندسازی تجارب و پروژه‌های شهری
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی 121)
 • ramak@tehran.ir