| 18 آذر 1400
 
رضا بصیری

  رضا بصیری

 • معاونت مطالعات شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۰۳)
 • basiri-reza@tehran.ir
 
رضا بیات

  رضا بیات

 • دانلود رزومه
 • گروه مطالعات خدمات شهری
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۲۰)
 • bayat-re@tehran.ir
امیر شفیعی

  امیر شفیعی

 • دانلود رزومه
 • مديریت مطالعات معماری و شهرسازی
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۴۰)
 • shafiei-amir@tehran.ir
امین نظری

  امین نظری

 • گروه مطالعات ایمنی و پیشگیری از بحران
 • 22392080 (داخلی 131)
 • nazari-amin@tehran.ir
مریم ابهری

  مریم ابهری

 • دانلود رزومه
 • گروه مطالعات کاربردی مناطق
 • 22392080 (داخلی 142)
 • abhari-m@tehran.ir