| 04 خرداد 1401
 
حمید قربانی

  حمید قربانی

 • معاونت مالی و پشتیبانی
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۵۱)
 • ghorbani@tehran.ir
 
آسیه باکری

  آسیه باکری

 • دانلود رزومه
 • مدیریت منابع انسانی
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۹۰)
 • bakeri@tehran.ir
اکبر عباسپور

  اکبر عباسپور

 • مدیریت مالی و امور قراردادها
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۵5)
 • abbaspour-ak@tehran.ir
محسن مظفری

  محسن مظفری

 • مدیریت بودجه و اعتبارات
 • ۲۲۳۹۲۰۸۰ (داخلی ۱۲۳)
 • mohsenmozaffari@icloud.com
محمدمهدی حامد

  محمدمهدی حامد

 • دانلود رزومه
 • مسئول فناوری اطلاعات
 • 22392085
 • hamedi-moh@tehran.ir
علیرضا حمیدزاده

  علیرضا حمیدزاده

 • مسئول پشتیبانی و خدمات
 • 22392080 (داخلی 164)
 • hamidzadeh-a@tehran.ir