| 18 آذر 1400
 
راضیه رضابیگی ثانی

  راضیه رضابیگی ثانی

 • معاونت سیاستگذاری شهری
 • 96015433
 • rezabeigi@tehran.ir
 
شهریار دبیرزاده

  شهریار دبیرزاده

 • گروه تدوین برنامه های راهبردی
گروه مطالعات مدیریت یکپارچه حقوق شهری

  گروه مطالعات مدیریت یکپارچه حقوق شهری

 • گروه مطالعات مدیریت یکپارچه حقوق شهری