| 04 خرداد 1401
دربارۀ مدیریت دانش

مدیریت دانش پدیده‌اي اسـت که فرهنگ اشتراك دانش را ترویج می‌کند و به همگان می‌آموزد که حتی اگر مسئول بخشی از یک فرآیند هـستند، دربـاره کـل آن بیاندیـشند. چنین تحولی در یک سازمان می‌تواند شرایط بهینـه‌اي را بـراي سازمان‌دهی دانش پنهان کارکنان و سایر ذینفعان فراهم سازد. مدیریت دانش شامل خلق دانش، کسب دانش، ذخیره‌سازي دانش، انتشار و به اشتراك‌گذاري، به‌کارگیري و ارزیابی دانش است. سازمانی که به‌خوبی این فرآیندها را مدیریت کند سازمان دانشی یا «دانش‌محور» است.

با توجه به اهمیت دانش در توسعه سازمان، مجموعه دانش انبوهی که در شهرداری تهران در حین فرایند‌های کاری به وجود می‌آید، می‌تواند بارزترین بخش سرمایه‌های نامشهود آن محسوب شود. اما این در حالی است که این سازمان همواره به دلیل نداشتن حافظه دانشی، شاهد دوباره‌کاری‌ها، خطاهای تکراری، اتلاف زمان و هزینه بوده است. در هریک از دوره‌های مدیریت شهری به دلیل تغییرات گسترده سطوح مدیریتی و به‌ویژه جابه‌جایی مدیران، کارکنان و ذینفعان در سازمان، بسیاری از فعالیت‌ها و اقدامات و تجربیات ارزشمند به دست فراموشی سپرده‌شده و به‌درستی نگهداری و تسهیم نشده است. همین مسئله شهرداری تهران را بر آن داشت تا پیاده‌سازی مدیریت دانش را با هدف ارتقاء بهره‌وري سرمایه‌هاي انسانی، جلوگیري از تکرار اشتباهات و دوباره‌کاري‌ها، صرفه‌جویی در زمان و هزینه و برانگیختن خلاقیت و نوآوري مدیران و کارکنان در دستور کار خود قرار دهد. بر این اساس در چارچوب بند 6 ماده 12 برنامه پنج‌ساله سوم توسعه، شهرداری تهران موظف شده است به‌منظور تحول، نوسازی اداری و بهره‌وری سازمانی، نظام مدیریت دانش شهرداری تهران را طراحی و در طول اجرای برنامه مستقر نماید.

ارتباط با گروه مطالعات مستندسازی تجارب و پروژه های شهری

شماره تماس: 22392080 الی 83

مدیر گروه مطالعات مستندسازی تجارب و پروژه های شهری: داخلی 121

کارشناس گروه مطالعات مستندسازی تجارب و پروژه های شهری: داخلی 349 و 367

پست الکترونیکی: ramak@tehran.ir