| 27 دی 1399
نیاز جوامع به تاب آوری روانی برای مقابله با اپیدمی کرونا
پژوهشگران در نشست علمی جربه نگاری تاب اوری شهر تهران در برابر اپیدمی کرونا عنوان کردند مهمترین مشاله در مهار پاندمی کرونا در کشور و به ویژه شهر تهران توجه به تاب آوری اجتماعی شهروندان است. آنها تاکید...
1399/9/29