| 04 خرداد 1401

ماموریت

ارتقاء بهره وری و پیشتازی در حل مسائل مدیریت شهری و برنامه‌ریزی توسعه شهری تهران از طریق مدیریت تمامی فرایندهای مطالعاتی شهرداری تهران اعم از تفکر، پژوهش، مطالعه، نوآوری و یافتن راه کارهای نوین و اقدامات مناسب برای انجام مأموریت ها و وظایف شهرداری تهران و نظارت، ارزیابی و بروز رسانی طرح جامع، با بهره گیری از نیروهای متخصص و فناوری های منطبق و به روز.

چشم انداز مرکز

تـأمیـن کننده نیـازهای پژوهشی و برنامه‌ریزی بـه منظـور پشتیبانی فکری از اقـدامات شهرداری تهران و کسب جـایگاه مـرجعیت بـرای سایـر شهرداری های کشور.

اهداف اصلی

شناسایی و بکار گیری راه کارهای جدید و کار آمد از ضرورت های اجتناب ناپذیر مرکز برای دستیابی به ابعاد کمی و کیفی اهداف زیر می‌باشد:

استفاده از روش ها، فناوری ها و مبانی نظری روز ـ توجه به صلاحیت علمی، اجرایی، تحلیلی و اخلاق حرفه ای مجریان پروژه ها ـ حضور موثر کارشناسان در محتوای مطالعات و کارفرمـایان در تحویل پـروژه ها ـ سنجش شاخص کارایـی ها، تنظیم دقیق RFP، پروپوزال و هماهنگی میان RFP و پروپوزال تصویبی از مهمترین دستاوردهای هدف اول که همان اجرای کیفی پروژه های مطالعاتی و تسریع در انجام آن ها می‌باشد، خواهد بود.

ایجـاد جـایگاه و منزلت سازمانی بـا انتـظارات و چشم انـداز و مأموریت مرکز، تنظیم برنامه های راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی ـ شناسایی نیازهای شهرداری و تطبیق عملکردها با مدیریت دانش بنیان ـ انتخاب اولویت های پژوهشی و دقت در زمـان منـاسب بـرای دستیابی بر خروجی های مورد انتظار و سنجش شاخص بهروری ـ هـدفمندی در حمـایت از پایان نامه ها، پـروژه های نخبگان و تحلیلی و هـدفمند بودن نشست ها، همایش ها و سایرتعاملات ازدستاوردهای اثربخش شدن نتایج مطالعات خواهد بود.

استقرار و توسعه نظام نظارت برای تحقق طرح جامع و توسعه شهری تهران ـ برنامه‌ريزي و تهيه طرح هاي مربوط به اصلاح و تکميل طرح جامع و مدیریتِ نظارت و ارزیابی تحقق طرح جامع شهر تهران.

توسعه هدفمند ارتباطات و تعاملات مرکز با سایر سازمان های شهرداری، جوامع علمی و مراکز داخلی و خارجی و شناسایی فعالیت های موازی در حوزه مدیریت شهری با ایجاد یک بانک اطلاعاتی از ذینفعان.

ایجاد و تمرکز بر کانالهای ارتباطی، تعریف جایگاه مناسب سازمانی، تنظیم نظام نامه ها ومقررات استخدامی به منظور شناسایی،جذب و بهره گیری از توان تخصصی صاحب نظران و نخبگان در فعالیت های مرکز.

اصلاح وظایف صفی و ستـادی، منطبق بـا ساختـار سازمانی ـ بکارگیری فن آوری اطلاعات در فعالیت ها و تکمیل پایگاه اطلاعات جامع توجه به مشکلات رفاهی، استخدامی و ایجاد انگیزش عمومی در بین کارکنان در راستای اهداف مرکز.