| 04 بهمن 1400
نشست های تخصصی حوزه مطالعات زیرساخت و طرح جامع
ميراث معماري معاصر ايران (تدوين توصيه نامه حفاظت از ميراث معاصر معماري)

ميراث معماري معاصر ايران (تدوين توصيه نامه حفاظت از ميراث معاصر معماري)


طراحي و جانمايي اتاقك پسماند در ساختمان‌ها

طراحي و جانمايي اتاقك پسماند در ساختمان‌ها


راهكارهاي اجرايي مديريت انواع پسماندهاي چوبي و سرشاخه‌ها در تهران

راهكارهاي اجرايي مديريت انواع پسماندهاي چوبي و سرشاخه‌ها در تهران


بررسي تجربيات چين در كاهش آلودگي هوا

بررسي تجربيات چين در كاهش آلودگي هوا


كارگاه خروجي‌هاي طرح جامع مديريت پسماند شهر تهران

كارگاه خروجي‌هاي طرح جامع مديريت پسماند شهر تهران


كارگاه طراحي و اجراي سيستم يكپارچه‌ مديريت پسماند

كارگاه طراحي و اجراي سيستم يكپارچه‌ مديريت پسماند


كارگاه آموزش و اطلاع‌رساني در مديريت پسماند

كارگاه آموزش و اطلاع‌رساني در مديريت پسماند


كارگاه مديريت پسماندهاي ساخت و تخريب: تغيير رويكرد در مبدأ، بهبود در مقصد

كارگاه مديريت پسماندهاي ساخت و تخريب: تغيير رويكرد در مبدأ، بهبود در مقصد


كارگاه فناوري‌هاي پردازش و دفع پسماند با رويكرد كاهش دفن

كارگاه فناوري‌هاي پردازش و دفع پسماند با رويكرد كاهش دفن


گزارش نشست واکاوی تجربه شهرهای اروپایی در توسعه دوچرخه سواری

گزارش نشست واکاوی تجربه شهرهای اروپایی در توسعه دوچرخه سواری


صد سال معماري در شهر تهران

صد سال معماري در شهر تهران


معرفي و بررسي كتاب هزينه بالاي پاركينگ رايگان

معرفي و بررسي كتاب هزينه بالاي پاركينگ رايگان


انتخاب سیستم مناسب دوچرخه اشتراکی

انتخاب سیستم مناسب دوچرخه اشتراکی


از میدان تا میدانگاه؛ نگاهی بر توسعه فضاهای عمومی در تهران (وبینار سوم)

از میدان تا میدانگاه؛ نگاهی بر توسعه فضاهای عمومی در تهران (وبینار سوم)


از میدان تا میدانگاه؛ نگاهی بر توسعه فضاهای عمومی در تهران (وبینار دوم)

از میدان تا میدانگاه؛ نگاهی بر توسعه فضاهای عمومی در تهران (وبینار دوم)


از میدان تا میدانگاه؛ نگاهی بر توسعه فضاهای عمومی در تهران (وبینار اول)

از میدان تا میدانگاه؛ نگاهی بر توسعه فضاهای عمومی در تهران (وبینار اول)


نشست اجراي برنامه انتقال حق توسعه در شهر تهران

نشست اجراي برنامه انتقال حق توسعه در شهر تهران


نشست مشكلات ناشي از بازسازي ساختمان پلاسكو

نشست مشكلات ناشي از بازسازي ساختمان پلاسكو


نشست اثرات جسمي و رواني آلودگي صوتي بر سلامت شهروندان

نشست اثرات جسمي و رواني آلودگي صوتي بر سلامت شهروندان


نشست نقد و بررسي پروژه تدوين سند توسعه كسب و كارهاي كوچك توليدي و خدمات فني در شهر تهران

نشست نقد و بررسي پروژه تدوين سند توسعه كسب و كارهاي كوچك توليدي و خدمات فني در شهر تهران


نشست های تخصصی حوزه مطالعات مدیریت، امور اجتماعی و اقتصادی
فضاهاي بي دفاع شهري؛ فضاهاي قابل دفاع

فضاهاي بي دفاع شهري؛ فضاهاي قابل دفاع


شهرهاي يادگيرنده: دانش، ظرفيت و رقابت

شهرهاي يادگيرنده: دانش، ظرفيت و رقابت


شهرهاي دانش بنيان: راهبردها و چالش هاي مديريت دانش

شهرهاي دانش بنيان: راهبردها و چالش هاي مديريت دانش


نشست آينده پژوهي بر اساس داده هاي مكاني در شهرداري تهران

نشست آينده پژوهي بر اساس داده هاي مكاني در شهرداري تهران


نشست تجارب كارراهه شغلي كاركنان در شهرداري تهران

نشست تجارب كارراهه شغلي كاركنان در شهرداري تهران


نشست حكمروايي و حقوق شهري

نشست حكمروايي و حقوق شهري


نشست آسيب‌شناسي وضعيت موجود خدمات رفاهي كاركنان در شهرداري تهران

نشست آسيب‌شناسي وضعيت موجود خدمات رفاهي كاركنان در شهرداري تهران


نشست عبور راه آهن از داخل شهر ؛ بايدها و نبايدها

نشست عبور راه آهن از داخل شهر ؛ بايدها و نبايدها


نشست حق به شهر؛ شهري كه به آن حق داريم

نشست حق به شهر؛ شهري كه به آن حق داريم


نشست تبيين شاخص هاي پايداري اجتماعي و ارزيابي وضعيت موجود در مديريت شهري

نشست تبيين شاخص هاي پايداري اجتماعي و ارزيابي وضعيت موجود در مديريت شهري


نشست های تخصصی حوزه مطالعات راهبردی
برنامه ريزي غلتان يا راهبردي؟ چالش‌ها و الزامات بازنگري برنامه سوم توسعه شهر تهران

برنامه ريزي غلتان يا راهبردي؟ چالش‌ها و الزامات بازنگري برنامه سوم توسعه شهر تهران


مديريت يكپارچه شهري (جلسه اول)

مديريت يكپارچه شهري (جلسه اول)


نشست مديريت يكپارچه شهري (جلسه دوم)

نشست مديريت يكپارچه شهري (جلسه دوم)


نشست پويش شهروندي آرزوهاي تهران

نشست پويش شهروندي آرزوهاي تهران