| 30 مهر 1400
نشست های تخصصی حوزه مطالعات زیرساخت و طرح جامع
صد سال معماري در شهر تهران

صد سال معماري در شهر تهران


معرفي و بررسي كتاب هزينه بالاي پاركينگ رايگان

معرفي و بررسي كتاب هزينه بالاي پاركينگ رايگان


انتخاب سیستم مناسب دوچرخه اشتراکی

انتخاب سیستم مناسب دوچرخه اشتراکی


از میدان تا میدانگاه؛ نگاهی بر توسعه فضاهای عمومی در تهران (وبینار سوم)

از میدان تا میدانگاه؛ نگاهی بر توسعه فضاهای عمومی در تهران (وبینار سوم)


از میدان تا میدانگاه؛ نگاهی بر توسعه فضاهای عمومی در تهران (وبینار دوم)

از میدان تا میدانگاه؛ نگاهی بر توسعه فضاهای عمومی در تهران (وبینار دوم)


از میدان تا میدانگاه؛ نگاهی بر توسعه فضاهای عمومی در تهران (وبینار اول)

از میدان تا میدانگاه؛ نگاهی بر توسعه فضاهای عمومی در تهران (وبینار اول)


نشست اجراي برنامه انتقال حق توسعه در شهر تهران

نشست اجراي برنامه انتقال حق توسعه در شهر تهران


نشست مشكلات ناشي از بازسازي ساختمان پلاسكو

نشست مشكلات ناشي از بازسازي ساختمان پلاسكو


نشست اثرات جسمي و رواني آلودگي صوتي بر سلامت شهروندان

نشست اثرات جسمي و رواني آلودگي صوتي بر سلامت شهروندان


نشست نقد و بررسي پروژه تدوين سند توسعه كسب و كارهاي كوچك توليدي و خدمات فني در شهر تهران

نشست نقد و بررسي پروژه تدوين سند توسعه كسب و كارهاي كوچك توليدي و خدمات فني در شهر تهران


نشست های تخصصی حوزه مطالعات مدیریت، امور اجتماعی و اقتصادی
نشست آينده پژوهي بر اساس داده هاي مكاني در شهرداري تهران

نشست آينده پژوهي بر اساس داده هاي مكاني در شهرداري تهران


نشست تجارب كارراهه شغلي كاركنان در شهرداري تهران

نشست تجارب كارراهه شغلي كاركنان در شهرداري تهران


نشست حكمروايي و حقوق شهري

نشست حكمروايي و حقوق شهري


نشست آسيب‌شناسي وضعيت موجود خدمات رفاهي كاركنان در شهرداري تهران

نشست آسيب‌شناسي وضعيت موجود خدمات رفاهي كاركنان در شهرداري تهران


نشست عبور راه آهن از داخل شهر ؛ بايدها و نبايدها

نشست عبور راه آهن از داخل شهر ؛ بايدها و نبايدها


نشست حق به شهر؛ شهري كه به آن حق داريم

نشست حق به شهر؛ شهري كه به آن حق داريم


نشست تبيين شاخص هاي پايداري اجتماعي و ارزيابي وضعيت موجود در مديريت شهري

نشست تبيين شاخص هاي پايداري اجتماعي و ارزيابي وضعيت موجود در مديريت شهري


نشست های تخصصی حوزه مطالعات راهبردی
مديريت يكپارچه شهري (جلسه اول)

مديريت يكپارچه شهري (جلسه اول)


نشست مديريت يكپارچه شهري (جلسه دوم)

نشست مديريت يكپارچه شهري (جلسه دوم)


نشست پويش شهروندي آرزوهاي تهران

نشست پويش شهروندي آرزوهاي تهران