| 04 بهمن 1400

تعداد

نوع منبع

3718

کتب فارسی

کتاب

1178

کتب لاتین

6015

مقالات

نشریات

184

مجلات

220

لوح فشرده (CD)

349

پایان نامه

5377

اسناد فارسی

اسناد

185

 گزارشات مرکز (از 1372 تا 1389)

774

اسناد لاتین

2955

اسناد دیجیتال شده