| 23 مهر 1398

تبیین مدل رهبری تحول آفرین به منظور پیاده سازی در سازمان‌های عمومی (مطالعه‌ی موردی ستاد مرکزی شهرداری تهران)

1397/8/13 | 08:42 | 458 | 0
تبیین مدل رهبری تحول آفرین به منظور پیاده سازی در سازمان‌های عمومی (مطالعه‌ی موردی ستاد مرکزی شهرداری تهران)

این پژوهش با هدف تدوین مدل رهبری تحول‌آفرین در ستاد مرکزی شهرداری تهران و پاسخ‌گویی به سؤالاتی از قبیل شناسایی سطح رهبری تحول‌آفرین در بین واحدهای سازمانی شهرداری تهران و تعیین روابط ساختاری بین متغیرهای پژوهش انجام شده است. بدین منظور، یک تست تجربی در واحدهای سازمانی ستاد مرکزی شهرداری تهران انجام شد. جامعۀ آماری این تحقیق واحدهای سازمانی ستاد مرکزی شهرداری تهران است که تعداد آن‌ها 55 واحد سازمانی است. از آنجایی که تعداد اعضای جامعه محدود است، حجم نمونه از طریق جدول مورگان به‌دست آمده است. با نگاه به این جدول و نظر به جامعۀ آماری از بین 55 واحد سازمانی، تعداد 48 واحد سازمانی برای حجم نمونه انتخاب شده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک، تعداد 194 نفر از مدیران و کارکنان این واحدها برای تکمیل پرسش‌نامه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش‌های میدانی استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه است که از دو بخش تشکیل شده است: بخش اول شامل اطلاعات جمعیت‌شناختی و بخش دوم دربرگیرندۀ پرسش‌نامه‌های شخصیت، هوش هیجانی، رهبری تحول‌آفرین، خلاقیت، تعهد و رفتار شهروندی سازمانی است. در تحلیل نتایج از روش‌های T تک‌نمونه‌ای، رگرسیون خطی تک‌متغیره و مدل معادلات ساختاري (تحليل مسير) با استفاده از نرم‌افزارهای Spss و Smart PLS و برای پایایی گویه‌های پرسش‌نامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که بین رهبری تحول‌آفرین با شخصیت و تعهد سازمانی کارکنان ارتباط مثبت وجود دارد؛ در حالی که ارتباط بین رهبری تحول‌آفرین با هوش هیجانی، خلاقیت و رفتار شهروندی سازمانی در این پژوهش به اثبات نرسید.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print