| 06 اردیبهشت 1398

تبیین الگوهای غالبِ مدیریت شهری (4) تبیین الگوی مدیریت

1397/8/5 | 08:31 | 198 | 0
تبیین الگوهای غالبِ مدیریت شهری (4) تبیین الگوی مدیریت

در سدۀ اخیر، شتاب توسعۀ انسان‌ساخت که به‌ویژه در مناطق شهری تبلور می‌یابد، رشد چشمگیری داشته است، از همین روست که ایده‌های متفاوت و نوبه‌نویی برای حل مشکلات شهری از سوی علوم مختلف و به‌ویژه در حیطۀ دانش شهرسازی مطرح‌شده و می‌شوند که برخی از آن‌ها با اقبال گسترده در دوره‌ای خاص به یک الگوی فراگیر تبدیل می‌شوند. شناخت دقیق از این الگوها برای مدیران شهری امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است تا در مواجهه با مسائل و مشکلات شهری بادانش عمیق‌تری به پاسخ‌ها دست یابند. یکی از الگوهای فراگیر در مدیریت شهری که دست‌کم بعد از دهۀ 60 میلادی به‌عنوان یک نگرش و رویکرد غالب در مدیریت شهری طرح‌شده است، الگوی «مدیریت» است. با این مقدمه، هدف این پژوهش شناختی جامع از الگوی مدیریت است. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی یا فراترکیب است و مدل تحلیلی برای تبیین الگوی موردنظر مدلی پنج سطحی است که برای دست‌یابی به شناختی چندبعدی از الگو ضروری به‌نظر می‌رسد. در چارچوب این مدل ابتدا بنیان‌های نظری و سپس، اصول و ارزش‌های حاکم بر الگو، تبیین نهادی و بازتاب فضایی الگو در پهنۀ سرزمین و در آخر سازوکار ادارۀ شهر در الگوی مدیریت را بیان می‌کند.

متناسب با روش پژوهش، برای گردآوری داده‌ها نیز از روش‌های استنادی استفاده‌شده است. این پژوهش پس از بررسی عمیق، الگوی مدیریت را مبتنی بر نظریۀ انتخاب عمومی، نظریۀ اصیل ـ وکیل و نظریۀ هزینۀ دادوستد می‌داند، اصول و ارزش‌های حاکم بر الگو را صرفه‌جویی داده‌ها، اثربخشی خروجی‌ها و کارایی پیامدها، تأکید بر توسعۀ فضای رقابتی و محوکردن مرزهای بین بخش‌های دولتی و خصوصی در مدیریت عمومی باز می‌شناسد؛ همچنین، در بُعد نهادی و ساختاری الگوی مدیریت از «بوروکراسی» به «بوروکراسی زدایی» حرکت می‌کند و خلاف مدیریت دولتی سنتی که بر ثبات، مقررات، قوانین و پاسخ‌گویی به آن تأکید داشت، ساختار جدید بر تغییر، عدم تمرکز، پاسخ‌گویی به مشتریان، عملکردگرایی و کسب درآمد به‌جای مصرف بودجه متمرکز می‌شود. در سطح بازتاب فضایی، الگوی مدیریت در سیاست‌گذاری شهری، سیاست‌های اقتصادی را پررنگ‌تر کرده و در برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی راهبردی و برنامه‌ریزی سیستمی را مدنظر قرار داده و در سطح اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های شهری نیز بر کاهش تسلط رویکرد از بالا به پایین و توازن آن با رویکرد از پایین به بالا تأکید می‌کند و در سطح پنجم، الگوی مدیریت سازوکار ادارۀ شهرها را بر توسعۀ اختیارات و استقلال مدیریت شهری و استفاده از ظرفیت‌های بخش عمومی و خصوصی علاوه بر ظرفیت‌های دولتی توجه می‌کند.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print