| 06 اردیبهشت 1398

اولویت‌بندی مؤلفه‌های سیستم اطلاعاتی ارزیابی عملکرد مدیریت جهادی در سازمان

1397/7/14 | 09:36 | 186 | 0
اولویت‌بندی مؤلفه‌های سیستم اطلاعاتی ارزیابی عملکرد مدیریت جهادی در سازمان

این تحقیق در راستای اهداف و سیاست‌های تعیین‌شده سازمانی با هدف اصلی «اولویت‌بندی مؤلفه‌های سیستم اطلاعاتی ارزیابی عملکرد مدیریت جهادی در سازمان» انجام گرفته است. بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه به‌ویژه کشورهای مسلمان مانند ایران اسلامی به دنبال مدلی مناسب برای مدیریت سازمان‌های خود هستند که در این میان، مدیریت جهادی ابزار قدرتمندی است که می‌تواند در معرفی الگوی مدیریتی تمدن ایرانی-اسلامی به جهانیان، نقش بسزایی ایفا نماید. با توجه به اهمیت موضوع، رویکرد مدیریت جهادی به‌عنوان یک رویکرد مدیریتی نیازمند شناخت بهتر توسط سازمان‌های ایرانی است.

ارزیابی عملکرد به‌عنوان ابزاری برای پایش و اعمال نظارت، فرایند حصول اطمینان از اینکه سازمان راهبردهایی را دنبال کند تا به تحقق اهداف منجر شود را شامل می‌شود. سازمانی که درصدد پیاده‌سازی مدیریت جهادی در سازمان خود است، به‌منظور دست‌یابی هرچه بهتر به این هدف، باید عملکرد مدیریتی خود را ارزیابی کند. با توجه به موقعیت کلیدی استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی جهت بهبود ارزیابی عملکرد سازمانی، این پژوهش به اولویت‌بندی مؤلفه‌های سیستم اطلاعاتی ارزیابی عملکرد مدیریت جهادی در سازمان می‌پردازد.

پژوهش حاضر از منظر نوع هدف، یک تحقیق کاربردی؛ و راهبرد این پژوهش از نوع کمی است. همچنین رویکرد تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی بوده، به‌علاوه راهکار تحقیق به‌صورت کتابخانه‌ای و همچنین بخشی از آن به‌صورت میدانی است. در این پژوهش پس از استخراج مؤلفه‌های مؤثر بر ارزیابی عملکرد مدیریت جهادی از پیشینه پژوهش، در ابعاد سیستم اطلاعاتی که شامل سازمان، مدیریت و تکنولوژی است، جای گرفتند. سپس با استفاده ازنظر خبرگان پژوهش و تعیین روابط علی و ارتباط بین عوامل، با استفاده از روش نقشه شناخت ادراکی فازی، اولویت و جایگاه هر مؤلفه مشخص می‌شود. بر اساس نتایج تحقیق، در عامل فردی، مؤلفه مسئولیت‌پذیری کارمندان؛ در عامل ساختاری، مؤلفه همکاری در کارها؛ در عامل فرهنگی، مؤلفه ایجاد فضا و جو جهادی؛ در عامل فرایندهای مدیریتی، رعایت اصل شایسته‌سالاری؛ در عامل مدیران، مؤلفه عدالت‌طلبی مدیر و در عامل سیستم اطلاعاتی، مؤلفه اثربخشی سیستم اطلاعاتی در جایگاه نخست جای دارند.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print