| 06 اردیبهشت 1398

بازنمایی از وجوه شهر با نگاهی بر آموزه‌های قرآن کریم

1397/7/14 | 09:13 | 190 | 0
بازنمایی از وجوه شهر با نگاهی بر آموزه‌های قرآن کریم

شتاب توسعۀ انسان‌ساخت که به‌ویژه در مناطق شهری تبلور می‌یابد، در سدۀ اخیر رشد چشمگیری داشته است، از همین روست که ایده‌های متفاوت و نو‌به‌نویی برای حل مشکلات شهری از سوی علوم مختلف و به‌ویژه در حیطۀ دانش شهرسازی مطرح شده است و می‌شود. آنچه مهم است و گاهی نیز از آن غفلت می‌شود، اینست که راه‌حل‌های ارائه‌شده یا تجویز‌شده برای برون‌رفت از مشکلات شهری و توسعۀ انسان‌ساخت معاصر، بی‌گمان ریشه در نحوۀ ادراک و جامعیت تبیین دیدگاه‌های ارائه‌کنندۀ آن‌ها از شهر دارد، به بیان دیگر خوانش‌های متفاوت از شهر و وجوه مختلف آن، در درک نظریه‌پرداز از مسائل و صورت‌بندی آن‌ها و پس از آن در تجویز راه‌حل‌های برون‌رفت از مشکلات یا توصیه هنجارهای جدید شهری مؤثر است. حال اگر این درک ناقص یا جزئی باشد، حاصل برون‌دادی است که امروز با آن مواجه هستیم؛ یعنی پاسخ یا تجویز راه‌حل یک مشکل، در گذر زمان خود به ایجاد مشکل دیگری برای شهر مبدل می‌شود که ریشۀ آن نبود درک صحیح یا جامع از وجوه و ابعاد شهر بوده است. بنابراین، واضح است که از لوازم و مقدمات حتمی تبیین الگوهای کلان توسعۀ انسان‌ساخت به‌ویژه توسعه‌های شهری تبیینی از شهر و وجوه آن، مبتنی یا دست‌کم همخوان با هنجارهای جامعه و نظام برنامه‌ریزی و مدیریت برخاسته از آنست تا پس از آن تجویز سلسله راهبردهای کلی تا راه‌حل‌های عینی، متناقض یا دست‌کم نامنطبق با هنجارهای پذیرفته‌شده جامعه نباشد. ازاین‌رو، هدف اصلی این پژوهش تبیینی اجمالی از شهر و وجوه آن با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآن کریم است. با این دیدگاه، در این پژوهش پس از مرور تعاریف، ابتدا وجوه شهر در دیدگاه صاحب‌نظران دانش شهرسازی دسته‌بندی شده و از پی آن این دسته‌بندی از وجوه شهر در آموزه‌های قرآنی جست‌وجو و تدوین شده است. سپس، با یک تحلیل تطبیقی میان دو دسته‌بندی فوق، جمع‌بندی پژوهش از وجوه شهر و نسبت شهرساز با آن بیان شده است. روش تحقیق در این پژوهش فراتحلیل کیفی است و برای تبیین وجوه شهر با بهره‌گیری از آموزه‌های قرآنی از روش تدبر موضوعی (فهمِ مجموعیِ ساختارمندِ موضوعی) استفاده شده است. در خاتمه، این پژوهش درک از شهر و وجوه آن را در چارچوب وجوه هشتگانه وجه الهی، هنجاری، حاکمیتی، کالبدی، زیست‌محیطی، تمدنی، مردمی و معیشتی شهر پیشنهاد داده است.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print