| 06 اردیبهشت 1398

ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها

1397/2/15 | 14:46 | 590 | 0
ارزیابی نوسازی‌های انجام‌شده با تأکید بر شاخص‌های کیفیت زندگی شهری و ارائۀ راهکارهایی برای بهبود آن‌ها

فرسودگی در پهنۀ وسیعی از تهران یکی از معضلات جدی تلقی می‌شود که تبعات گسترده‌ای در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و... دارد. بنابراین، برای ارتقای کیفیت زندگی، طرح‌های بهسازی و نوسازی در این بافت‌ها پیشنهاد شده است؛ اما نامشخص‌بودن میزان موفقیت اجتماعی و اقتصادي این طرح‌ها، ضرورت ارزیابی طرح‌هاي نوسازي و بهسازي را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در این راستا این پژوهش، به ارزیابی میزان موفقیت طرح نوسازي و بهسازي محلۀ خوب‌بخت پرداخته است. نتایج حاصل از مطالعات نظری نشان می‌دهد، چهار بعد ارتباطی، اقتصادی و اجتماعی، کالبدی و زیبایی‌شناسی در ارتقای کیفیت زندگی در محلات مؤثر است. این پژوهش از نوع کمی - کیفی است. در این پژوهش نود‌و‌پنج نفر از ساکنان محله پرسش‌نامۀ حاصل از مطالعات نظری را تکمیل کردند. نتایج حاصل از پرسش‌نامه در دو مرحله ارزیابی شد. مرحلۀ اول به تحلیل اطلاعات از طریق ارزیابی عددی و تطابق با برداشت‌های میدانی پرداخته است و در مرحلۀ دوم از طریق مصاحبه با نخبگان و وزن‌دهی به معیارهای پژوهش با استفاده از روش AHP، نتایج تدقیق شد.

نتايج بررسي‌هاي انجام‌شده دربارۀ طرح نوسازی منظر بافت فرسودی محلۀ خوب‌بخت، نشان‌دهندۀ عدم ارتقای جنبه‌هاي مختلف كيفيت زندگی به‌رغم اجرای طرح در آن است. در نتایج حاصل از شاخص‌های کیفیت زندگی، میانگین امتیازات ابعاد ارتباطی، فعالیت‌ها، زیبایی‌شناسی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت نشان داده شد. وضعیت ارتباطی و کالبدی در طرح منظر شهری محلات شرایط بهتری دارد و اما دربارۀ وضعیت اجتماعی، اقتصادی و ایمنی و امنیت زیر حد متوسط ارزیابی شده‌اند. درواقع، ارتقای وضعیت فیزیکی در بحث نوسازی با مغفول ماندن بخش‌های انسانی محله همراه بوده است. نهایتاً، می‌توان گفت که میزان کیفیت زندگی در تمام ابعاد زیر حد متوسط است.

به‌طور کلی، در پروژه‌های بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، همراهي مردم، كليد اصلي گسترش تأمین کیفیت زندگی در این بافت‌هاست؛ چراکه قدرت تودۀ مردم فوق‌العاده و شگفت‌انگيز است. برای همراه‌کردن مردم باید آنان را شناخت و مشکلاتشان را حل کرد و به تعبیری، به مهندسی اجتماعی دست زد، به‌نحوی که در تعامل با ایشان، بازی برد‌برد حاکم باشد.

فایل های پیوست

rating
به اشتراک گذاری

انتشارات مرکز نشریه دانش شهر

  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
| print